Főoldal

Kedves Látogató!

Az Alaptörvény határozott éllel rögzíti, hogy „népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi”. E gondolat jegyében került sor 2010 óta a közigazgatás átalakítására. Az elsődleges cél, az állammal szemben megrendült bizalom helyreállítása volt. E cél elérését szolgálta a Magyary Zoltán nevével fémjelezett közigazgatás-fejlesztési program kidolgozása, valamint a kormányhivatalok illetve a járások rendszerének felállítása.

Az új közigazgatás jogi alapjainak, illetve szervezeti kereteinek megteremtését követően a Kormány a „Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020” (a továbbiakban: Stratégia) keretében vállalta, hogy megteremti az ún. Jó Államot.

A Stratégia célja, hogy 2020-ra a magyar közigazgatás szervezetten, következetes és átlátható intézményi struktúrában, korszerű és ügyfélbarát eljárásrenddel, mindenki számára elérhetően; professzionálisan, nemzeti hivatástudattal rendelkező, szakmailag felkészült, etikus és motivált személyi állománnyal, modern szervezeti keretek között, és költséghatékonyan, a lehető legkisebb adminisztratív teherrel, versenyképes szolgáltatási díjakkal és rövid ügyintézési határidőkkel működjön, azaz létrejöjjön az emberek bizalmát élvező, SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM.

Az „jó állam”, mint megfogalmazott cél, szükségszerűvé teszi a jogszabályi háttér egyszerűsítését és átláthatóvá tételét, a jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát, ezen belül további munkát igényel a jogszabályok mennyiségi csökkentése, a párhuzamosságok, illetve ellentmondások kiiktatása is.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályozásával kifejezetten az egyszerűségre, közérthetőségre törekszik, ezért csak azon szabályokat tartalmazza, amelyek minden eljárásban egyformán alkalmazhatóak.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) – Az Ákr. jogorvoslati rendszeréhez szorosan kapcsolódva, de mégis attól elkülönülten – átfogóan rögzíti a közigazgatási perekre vonatkozó szabályokat.

E két kódex együttesen biztosítja a jó közigazgatáshoz való jog érvényesülését a magyar jogrendszerben.

A Stratégia értelmében további cél, hogy a közigazgatás ne pusztán a jogszabályok öncélú megvalósítására törekedjen, hanem épüljön be a rendszerbe a visszacsatolás is, illetve az ötletek begyűjtésének gyakorlata, valamint fontos, az ügyintézéssel kapcsolatos nyelvezet emberközelivé tétele, az ügyfélbarát kommunikációs intézkedések szorgalmazása.

A fent leírtaknak megfelelően, mind az ügyfelek, mind az ügyintézők szempontjából – az e-közigazgatás fejlesztésével összhangban – indokolt és hasznos egy Help-desk felület biztosítása az új és folyamatosan változó jogszabályok alkalmazása valamint a joggyakorlat által felvetett problémák megfelelő megoldása érdekében.

Jelen honlap célja tehát egy olyan fórum biztosítása, amely teret ad az Ákr., illetve a Kp. alkalmazásával kapcsolatos legfontosabb információk megosztásának, ahol bárki felteheti a közigazgatási hatósági eljárásokkal, valamint az eljárásokhoz kapcsolódó közigazgatási perjoggal kapcsolatos kérdéseit, megfogalmazhatja kritikai észrevételeit, javaslatait, és ahol egyúttal elérhető, megismerhető az egyes fogós jogi és szakmai kérdésekkel kapcsolatos minisztériumi álláspont is.

Reméljük, hogy a honlap a fent idézett céloknak megfelelően hasznos információt és jól kezelhető útmutatást tartalmaz minden kedves érdeklődő, jogkereső állampolgár és hatósági ügyintéző számára.

Igazságügyi Minisztérium

Menü

Főoldal

Navigáció